CSR Activities
กิจกรรมถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22.12.2016
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จสวรรคต

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีหล่อพระประธานพระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ 09.11.2016
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีหล่อพระประธานพระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร

กิจกรรมบริจาคของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 01.11.2016
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม

กิจกรรมบริจาคศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 15.11.2016
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนพร้อมเงินสด ให้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2559 26.08.2016
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน ความร่วมมือ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน