CSR Activities Detail
คณะผู้แทนกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เยี่ยมชมบริษัทฯ 08.08.2018
เนื่องด้วยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนกรมแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นำโดยท่าน H.E. Mr.WIN SHEIN ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นำเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมบริษัทฯในครั้งนี้ โดยการเยี่ยมชมบริษัทฯในครั้งนี้ ท่านอธิบดี ได้มีโอกาสพบพนักงานพม่าบางส่วนและได้เข้าพูดคุยอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ร่วมทั้งยังได้พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทฯกับตัวแทนระดับสูงจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังภาพที่ประมวลมาให้รับชมดังนี้

act_gallery_1400.jpg

act_gallery_1413.jpg

act_gallery_1414.jpg

act_gallery_1416.jpg

act_gallery_1418.jpg

act_gallery_1419.jpg

act_gallery_1422.jpg

act_gallery_1423.jpg

act_gallery_1442.jpg

act_gallery_1443.jpg

act_gallery_1444.jpg

act_gallery_1445.jpg

act_gallery_1446.jpg