CSR Activities Detail
พิธีมอบการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2018 26.07.2018
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561 ขึ้น โดยคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษัท

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2561 ขึ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน โดยจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยคัดเลือกจากผลการเรียนของบุตรและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน แบ่งทุนออกเป็น 2 ระดับ คือ 1 ระดับประถมศึกษา คือ ชั้น ป .1 – 6 จำนวน 22 ทุนๆละ 2,000 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษา คือ ชั้น ม.1-6 จำนวน 19 ทุนๆละ 3,000 บาท จำนวน 20 ทุน รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 97,000 บาท โดยมีคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และได้กล่าวให้โอวาทกับพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรในครั้งนี้ รู้สึกยินดีและขอบคุณผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญและสวัสดิการที่ดี

act_gallery_1382.jpg

act_gallery_1383.jpg

act_gallery_1384.jpg

act_gallery_1385.jpg

act_gallery_1386.jpg