CSR Activities Detail
พิธีมอบการศึกษาบุตร ประจำปี 2017 14.07.2017
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สมุทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษั

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2560 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุฯบริษัท แล้ว เป็นประจำทุกปี โดยคณะผู้บริหารบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพนักงานที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งบริษัทฯ มีเกณฑ์การวัดจากผลการเรียนของบุตรและคะแนนความประพฤติการทำงานของพนักงาน โดยรายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ 1.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับประถมศึกษา จำนวน 16 ทุน ทุกละ 2,000 บาท และ 2.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 92,000 บาท โดยมีคุณพชรพล ไฟบูลย์สุนทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และได้กล่าวให้โอวาทกับพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรในครั้งนี้ รู้สึกยินดีและขอบคุณผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญและสวัสดิการที่ดี

act_gallery_1170.jpg

act_gallery_1171.jpg

act_gallery_1172.jpg

act_gallery_1173.jpg

act_gallery_1174.jpg

act_gallery_1175.jpg

act_gallery_1176.jpg

act_gallery_1177.jpg

act_gallery_1178.jpg

act_gallery_1179.jpg

act_gallery_1180.jpg

act_gallery_1181.jpg