CSR Activities Detail
กิจกรรมบริจาคของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 01.11.2016
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม

โดยการเดินทางไปบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมน้ำดื่มและมีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)  ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่  25     ม.13  ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  73120       

            ซึ่งในการเดินทางไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้มอบ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) แล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้มอบเงินอีกจำนวน 10,000 บาทไว้ให้แก่  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือแบ่งปันกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม

act_gallery_1051.jpg

act_gallery_1052.jpg

act_gallery_1053.jpg

act_gallery_1054.jpg

act_gallery_1055.jpg

act_gallery_1056.jpg

act_gallery_1057.jpg

act_gallery_1058.jpg