CSR Activities Detail
"พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559" 05.07.2016
วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น บริษัทรีกัล จิวเวลลี่แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญบริษัทฯ แล้ว เป็นประจำทุกปี โดยคณะผู้บริหารบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงานที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งบริษัทฯ มีเกณฑ์การวัดจากผลการเรียนของบุตรและคะแนนความประพฤติการมาทำงานของพนักงาน โดยรายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ 1.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และ 2.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 13 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 79,000 บาท โดยมีคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร ผู้บริหารสูงสุด  และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และได้กล่าวให้โอวาทกับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรในครั้งนี้ รู้สึกยินดีและขอบคุณผู้บริหารบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญและได้รับสวัสดิการที่ดีครับ

act_gallery_993.jpg

act_gallery_994.jpg

act_gallery_995.jpg

act_gallery_996.jpg

act_gallery_997.jpg

act_gallery_998.jpg

act_gallery_999.jpg

act_gallery_1000.jpg

act_gallery_1001.jpg