CSR Activities Detail
กิจกรรม CHANGE FOR OUR FUTURE 07.09.2015
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดอบรม ให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่าย ในหลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยังยืน “Change for our future” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม จอลลี่ สวีท แอนด์สปา สาขา เพชรเกษม ห้อง

การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ผู้บริหาร / ผู้จัดการ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน และหล่อหลอความหนึ่งเดียว ตามค่านิยมองค์กรที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ฯ ให้เข้มแข็ง และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน

act_gallery_724.jpg

act_gallery_725.jpg

act_gallery_726.jpg

act_gallery_727.jpg

act_gallery_728.jpg

act_gallery_730.jpg

act_gallery_731.jpg

act_gallery_732.jpg

act_gallery_742.jpg

act_gallery_743.jpg