CSR Activities Detail
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี2558 10.07.2015
วันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น บริษัทรีกัล จิวเวลลี่แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2558 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญบริษัทฯแล้ว เป็นประจำทุกปี โดยคณะผู้บริหารบริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงานที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งบริษัทฯมีเกณฑ์การวัดจากผลการเรียนของบุตรและคะแนนความประพฤติการมาทำงานของพนักงาน โดยรายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ 1.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และ 2.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และได้กล่าวให้โอวาทกับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรในครั้งนี้ รู้สึกยินดีและขอบคุณผู้บริหารบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นถึงความสำคัญและได้รับสวัสดิการที่ดีครับ

act_gallery_669.jpg

act_gallery_670.jpg

act_gallery_671.jpg

act_gallery_672.jpg

act_gallery_673.jpg

act_gallery_674.jpg

act_gallery_675.jpg

act_gallery_676.jpg

act_gallery_677.jpg