CSR Activities
กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2560 13.09.2017
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงาน

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2560 01.09.2017
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน โดยเน้นหลัก Happly Workplace เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม ลูกทุ่งรักไทย FM 90 11 สิงหาคม 2560 18.08.2017
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้นบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ประสานงานกับคลื่นวิทยุ FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มาจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ โดยทาง FM 90 ลูกทุ่งรักไทยมีกิจกรรมมาสร้างความสนุกสนานให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

กราบไหว้บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลมดุลยเดช 12 สิงหาคม 2560 18.08.2017
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 นาฬิกา ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบการศึกษาบุตร ประจำปี 2017 14.07.2017
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สมุทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษั