CSR Activities
กิจกรรม CHANGE FOR OUR FUTURE 07.09.2015
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดอบรม ให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่าย ในหลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยังยืน “Change for our future” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม จอลลี่ สวีท แอนด์สปา สาขา เพชรเกษม ห้อง

กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2558 07.09.2015
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงาน โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2558 07.09.2015
เมื่อวันที่20-21 สิงหาคม บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

“ พิธีมหาพุทธาภิเษกมีดตัดลูกนิมิตร ณ วัดหินแท่นลำภาชี จ.กาญจนบุรี ” 25.08.2015
เมื่่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ร่วมงานพิธีมหาพุทธาภิเษกมีดตัดลูกนิมิตร อุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้าน ณ วัดหินแท่นลำภาชี จ.กาญจนบุรี

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี2558 10.07.2015
วันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร